Uruchom Program Drdietman

Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.

Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

Zobacz więcej

Dla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.

Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.

Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.

Ukryj

"Nic nie potrafi nam dać
tyle zdrowia i tyle przyjemności,
co jedzenie"

E-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00

Polityka ochrony prywatności

Autor: Grzegorz Bednarski Data publikacji: 31 stycznia 2020

W związku z wejściem dnia 25.05.2018 nowej ustawy o Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Warsaw Apartments Sadyba Wilanów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Augustówka 9, KRS 0000034062, NIP 5213129654, Regon 016638612.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Piotr Rutkowski, e-mail: piotr.rutkowski@jedzdobrze.pl
 3. Polityka prywatności obowiązuje na stronie jedzdobrze.pl oraz w Programie DrDietman - wersja do sprawdzania i poprawiania odżywiania.
 4. Rejestrując się Portalu jedzdobrze.pl, co jest równoznaczne z założeniem konta w Portalu jak i w Programie DrDietman - wersja do sprawdzania odżywiania, bądź zmieniając status konta w Programie DrDietman, co jest równoznaczne z uprawnieniem do używania Programu w celu poprawiania odżywiania, bądź zmieniając status użytkownika w Programie DrDietman na Usługodawcę, co jest równoznaczne z możliwością świadczenia usług poprawiania odżywiania w Programie, kontaktując się z nami czy też zapisując na webinar przekazujesz nam swoje dane osobowe a my gwarantujemy, że pozostaną one poufne i nie będą udostępnione osobom trzecim bez Twojej zgody lub bez podstawy prawnej.
 5. Rejestrując się w Programie DrDietman w wersji do sprawdzania odżywiania, zawierasz zdalnie umowę o świadczeniu usług prowadzenia Twojego konta w Programie i podajesz dane osobowe niezbędne dla jego prowadzenia w Programie oraz wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie niezbędne do prowadzenia konta oraz na otrzymywanie wiadomości. Podanie niezbędnych informacji oraz wyrażenie powyżej podanej zgody jest konieczne dla założenia konta, i do wykonania umowy.
 6. Zmieniając status użytkownika Programu DrDietman na uprawnionego do używania Programu w celu poprawiania odżywiania pod kierunkiem Usługodawcy (np. dietetyka) zawierasz zdalnie umowę o świadczeniu usług prowadzenia Twojego konta w Programie służącym do poprawiania odżywiania i podajesz dane osobowe niezbędne do realizacji usługi poprawiania odżywiania on-line oraz wyrażasz zgodę na ich udostępnienie Usługodawcy, z którym zawarłeś umowę o świadczenie usługi poradnictwa żywieniowego. Podanie niezbędnych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w tym udostępnianie Usługodawcy jest konieczne dla zmiany statusu użytkownika Programu, oraz do wykonania umowy.
 7. Zmieniając status użytkownika Programu DrDietman na Usługodawcę zawierasz zdalnie umowę o używaniu Programu w celu świadczenia usług poradnictwa żywieniowego dotyczącego poprawiania odżywiania i podajesz dane osobowe niezbędne do realizacji usługi poprawiania odżywiania on-line. Podanie niezbędnych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, w tym udostępnienie danych osobom zainteresowanym Twoimi usługami jest konieczne dla zmiany statusu użytkownika Programu, i do wykonania umowy.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Przepisy RODO przyznają Ci następujące uprawnienia:

A. prawo dostępu do danych osobowych,

B. prawo do sprostowania danych osobowych,

C. prawo do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),

D. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

E. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

F. prawo do przenoszenia danych,

G. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

H. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

A. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

B. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

C. Zgodnie z przepisami RODO masz prawo żądać od administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki te dane osobowe usunąć. Prawo do bycia zapomnianym obejmuje także prawo do żądania od administratora, który upublicznił dane (np. wyszukiwarkę internetową), aby ten podjął działania w celu poinformowania innych administratorów przetwarzających te dane, że podmiot danych żąda ich usunięcia.

D. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

-> osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

-> przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

-> administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

-> osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

E.

-> Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

-> Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

-> Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

-> Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

F. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać:

 • wydania jej w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi oraz ma prawo samodzielnie przesłać te dane osobowe innemu („nowemu”) administratorowi bez przeszkód ze strony pierwszego administratora;
 • przesłania swoich danych osobowych z systemów informatycznych od administratora, któremu je wcześniej przekazała, innemu, „nowemu”, administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do przenoszenia danych nie obejmuje jednak „danych wywnioskowanych” i „danych wywiedzionych”, a są nimi np. wyniki algorytmiczne, które administrator pozyskał na podstawie analizy danych osoby, której dane dotyczą. Przykładowo, dane z przebytych badań lekarskich, są przez nas przekazane, ale to, że lekarz je analizuje i wyciąga wnioski to już dane wywiedzione i wywnioskowane.

G. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

H. Zgodę na otrzymywanie newslettera możesz wycofać w każdej chwili poprzez kliknięcie tutaj.

W pozostałych przypadkach należy zgłosić się na adres e-mail: grzegorz.bednarski@jedzdobrze.pl

 1. Masz prawo w każdej chwili zażądać informacji, wysyłając maila na adres grzegorz.bednarski@jedzdobrze.pl jakie dane osobowe posiada Portal jedzdobrze.pl i w jakim celu są one przetwarzane. Możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za ewentualne naruszenie obowiązujących przepisów.
 2. Możesz w każdej chwili usunąć swoje dane osobowe z Portalu jak i Programu DrDietman poprzez skasowanie swojego konta w Programie DrDietman.
 3. Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe (w tym o stanie zdrowia) przez czas nieokreślony. Możemy bowiem wykorzystywać Twoje dane celem wykonywania analiz i prac badawczych, a po usunięciu konta z Programu DrDietman czy cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, dane będą przechowywane z uniemożliwieniem identyfikacji osoby, której dotyczą, przez co nie będą miały charakteru danych osobowych.

Polityka plików cookies:

 1. Polityka plików cookies obowiązuje na stronie internetowej jedzdobrze.pl oraz na stronach na niej wymienionych, będących jej suplementami, które łącznie ze stroną jedzdobrze.pl są dalej nazywane stronami.
 2. Strony podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystują pliki cookies. Mogą być one zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mu rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies.
 3. Strony wykorzystują pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich.
 4. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC.
 5. Korzystamy z narzędzia Google Analytics opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując odpowiednią wtyczkę.
 6. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług. W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
 7. Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez opisane podmioty, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w ich Polityce prywatności.
 8. Na stronach są osadzane wideo z serwisu YouTube oraz Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy Vimeo Inc. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo.
 9. Korzystanie ze stron wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.