Tabele wartości odżywczych Portlau jedzdobrze.pl są witryną, w której producenci i importerzy żywności mogą publikować informacje o zawartości w swoich wyrobach energii i wskazanych przez UE 38 składników odżywczych oraz informacji o wartości odżywczej preparatów zawierających suplementy diety w tym informacje o odżywkach dla sportowców.


więcej: o podmiotach odpowiedzialnych społecznie

"Nic nie potrafi nam dać tyle zdrowia i tyle przyjemności, co jedzenie"

E-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00

Regulamin Portalu

Autor: Kamil Karzyński Data publikacji: 9 kwietnia 2019

Informacja o żywności, jej składzie, wartości odżywczej oraz metodach wytwarzania jest bardzo ważna dla każdego z nas. Jej posiadanie ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, długość życia, samopoczucie, itp. Każdy ma prawo wiedzieć, co je, w tym każdy ma prawo do informacji ułatwiającej świadomy dobór pożywienia. Polski Portal Żywnościowy Jedz dobrze jest podstawową witryną internetową zapewniającą konsumentom łatwy dostęp do informacji o produktach z polskiego rynku spożywczego. Bardzo ważne społecznie jest realizowane przez Portal gromadzenie informacji o wszystkich produktach spożywczych w jednym miejscu, co ułatwia ich dobór poprzez korzystanie z dostępnej w Portalu porównywarki. Udostępniony bezpłatnie na Portalu program DrDietman ułatwia dobór pożywienia poprzez bilansowanie diety, dokonywane przy współpracy lekarza lub dietetyka. Wpisanie przez określonego producenta do Portalu informacji o wszystkich swoich produktach, niezależnie od prezentowania ich na innych stronach internetowych, należy uważać za warunek konieczny posiadania dobrej reputacji. Obecność danego podmiotu w Portalu jest bardzo ważna dla kreowania korzystnego wizerunku firmy produkującej żywność i budowania zaufania do określonych produktów.

§1 Postanowienia ogólne

 1. W Portalu są publikowane informacje o produktach spożywczych oferowanych w Polsce oraz o podmiotach gospodarczych funkcjonujących na polskim rynku żywnościowym a także wywiady, opracowania, doniesienia i opinie zwłaszcza związane z odżywianiem. W skład Portalu wchodzi także blog mlynarski.pl oraz odpowiednie strony na portalach społecznościowych.
 2. Portal ma charakter społecznościowy, co m.in. oznacza, że konsumenci mogą korzystać nieodpłatnie ze wszystkich opublikowanych w nim informacji, oraz wyrażać swoje opinie na zasadach wskazanych w Regulaminie, w tym korzystać nieodpłatnie z Programu DrDietman, natomiast podmioty gospodarcze po zarejestrowaniu się w Portalu udostępniają informacje wszystkim użytkownikom Portalu oraz mogą go współredagować na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 3. Portal jest prowadzony na prawach czasopisma działającego w oparciu o przepisy prawa prasowego przez Fundację Jedz Dobrze i Warsaw Apartments Sadyba Wilanów Sp. z o.o. Właścicielem [zwanym dalej „Właścicielem” i „super-administratorem Portalu”] jest Warsaw Apartments Sadyba Wilanów Sp. z o.o.
 4. Użytkownikiem Portalu jest każdy, kto wyświetli zawarte w nim informacje.
 5. Użytkownik Portalu korzysta z funkcji oferowanych przez Portal, przy czym korzystanie z niektórych funkcji może wymagać zarejestrowania się.
 6. Przez zarejestrowanie się w Portalu użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Redakcji Portalu poczty elektronicznej.
 7. Właściciel Portalu oraz podmioty zamieszczające w nim informacje udzielają Użytkownikom Portalu nieodpłatnej licencji otwartej upoważniającej do kopiowania i wykorzystywania także w celach komercyjnych wszelkich informacji opublikowanych w Portalu, w tym zamieszczania linków do Portalu na stronach internetowych, także mających znaczenie komercyjne, przy czym dla importowania danych do programów komputerowych lub korzystania z nich przez programy komputerowe wymaga zarejestrowanie się w charakterze użytkownika uprawnionego.

§2 Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych

 1. Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych są miejscem przeznaczonym do publikowania informacji o wartości odżywczej oraz innych cechach produktów spożywczych dostępnych na polskim rynku.
 2. Zważywszy, że publikowana w Portalu informacja o wartości odżywczej produktów spożywczych ma znaczenie medyczne, bo jej wykorzystywanie może mieć wpływ na zdrowie określonej osoby, jedynym wyłącznie uprawnionym do jej podawania w Portalu i na zasadzie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r, odpowiedzialnym za jej zgodność z rzeczywistością i jej aktualizację jest podmiot działający na rynku spożywczym, pod którego nazwą lub firmą jest wprowadzany na rynek dany środek spożywczy lub – jeżeli ten podmiot nie prowadzi dzia­łalności w Unii – importer danego środka na rynek Unii.
 3. Cel wydania opisanych przepisów Unii Europejskiej uznający, że podawanie informacji na temat żywności służy wysokiemu poziomowi ochrony zdrowia i interesów konsumentów przez zapewnienie konsumentom finalnym podstaw do dokonywania świadomych wyborów oraz bezpiecznego stosowania żywności, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań zdrowotnych, ekonomicznych, środowiskowych, społecznych i etycznych jest spełniany przez dany podmiot uprawniony do podawania informacji w Portalu jeśli podaje on nie tylko dane wskazane przez opisane Rozporządzenie nie tylko jako objęte obowiązkiem podania lecz także wskazane jako podawane dobrowolnie.
 4. Domniemywa się, że z uwagi na publiczny charakter Portalu opublikowana w nim informacja o cechach i własnościach danego produktu spożywczego jest znana podmiotowi odpowiedzialnemu i przyjmuje on za jej treść odpowiedzialność prawną. Domniemywa się, że jeśli określony podmiot odpowiedzialny nie występuje o sprostowanie informacji nieścisłej lub nieaktualnej, to ją tym samym potwierdza.
 5. Producent wyrobów spożywczych, których wartość odżywcza znajduje się w Portalu, zobowiązuje się na bieżąco je aktualizować.

§3 Użytkownik uprawniony

 1. Każdy podmiot gospodarczy funkcjonujący na polskim rynku żywnościowym, zajmujący się produkcją lub obrotem żywnością, restaurator oraz osoba prowadząca strony internetowe związane z odżywianiem w tym będąca autorem lub propagatorem przepisów kulinarnych, może zarejestrować się w Portalu w charakterze „Użytkownika uprawnionego”.
 2. Warunkiem zarejestrowania się w Portalu w charakterze użytkownika uprawnionego jest użycie w trakcie rejestracji adresu poczty elektronicznej z rozszerzeniem zgodnym z witryną internetową danego podmiotu lub potwierdzenie swojej tożsamości wobec Właściciela Portalu.
 3. Podmiot uprawniony korzysta ze wszystkich uprawnień Użytkownika Portalu, a ponadto korzysta ze swojej podstrony Portalu, na zasadach jej administratora, którą może redagować, w tym umieszczać na niej linki oraz importować dane z Portalu do programów komputerowych i je wykorzystywać w tych programach.
 4. Podmiot, który został dopisany do Portalu przez Redakcję Portalu może przejąć administrowanie danymi, które go dotyczą, zwracając się do Redakcji o przekazanie hasła dostępowego.
 5. Redakcja Portalu może na zlecenie użytkownika uprawnionego dopisywać produkowane przez niego produkty do bazy Portalu i aktualizować ich dane.
 6. Korzystanie z Portalu w charakterze użytkownika uprawnionego wymaga comiesięcznego opłacania abonamentu.
 7. Obowiązek opłacania abonamentu powstaje w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym dany podmiot zarejestrował się w Portalu albo otrzymał na swój wniosek hasło dostępu do profilu założonego przez Redakcję Portalu.
 8. Abonament za dany miesiąc jest płatny na rachunek bankowy Właściciela Portalu 31 2130 0004 2001 0191 6881 0006 w terminie do 15 dnia miesiąca, którego dotyczy.
 9. Miesięczny abonament sklepu lub restauracji za korzystanie z Portalu w charakterze użytkownika uprawnionego wynosi netto 50 zł (pięćdziesiąt złotych).
 10. Miesięczny abonament należny od hipermarketu lub hurtowni jest ustalany umownie.
 11. Miesięczny abonament producenta wyrobów spożywczych należny za publikowanie w Portalu informacji o każdych pięćdziesięciu produktach lub o mniejszej ich liczbie niż 50, wynosi netto 50 zł (pięćdziesiąt złotych).
 12. Producent żywności sprzedający swoje produkty pod różnymi markami płaci abonament odrębnie za każdą markę pod jaką sprzedaje produkty spożywcze.
 13. Podmioty sieciowe zarejestrowane w Portalu płacą odrębnie abonament za każdą jednostkę funkcjonującą w sieci i wskazaną na swojej stronie internetowej lub w materiałach informacyjnych.
 14. Podmiot zarządzający siecią sklepów może wskazać trzy sklepy, zwolnione z obowiązku opłacania abonamentu za okres do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpiła rejestracja. Wskazanie następuje poprzez przesłanie e-maila na adres fundacja@jedzdobrze.pl.
 15. Podmiot zarządzający siecią sklepów może wskazać sklepy ze swojej sieci, które z uwagi na swoje położenie, wielkość lub uwarunkowania rynkowe będą zwolnione z obowiązku opłacania abonamentu. Liczba sklepów zwolnionych z obowiązku abonamentu nie może przekraczać 10% liczby sklepów z danej sieci zarejestrowanych w Portalu, chyba że inna ich ilość zostanie uzgodniona z Właścicielem. Wskazanie następuje poprzez przesłanie e-maila na adres fundacja@jedzdobrze.pl.
 16. Abonament miesięczny w danym roku kalendarzowym postanowieniem Właściciela Portalu może wzrosnąć w danym roku jednak nie więcej niż o kwotę stanowiącą 10 % (dziesięć procent) abonamentu obowiązującego w roku poprzednim.
 17. Opłata za pomoc w synchronizacji danych pomiędzy systemem używanym przez dany podmiot i Portalem jest ustalana umownie.
 18. Opłata za import danych do programu komputerowego i korzystanie z nich jest ustalana umownie.
 19. Osoby prowadzące strony internetowe dotyczące odżywiania w tym autorzy przepisów kulinarnych mogą zarejestrować się w Portalu i korzystać ze wszystkich praw użytkownika uprawnionego bez opłacania abonamentu.
 20. Redaktor naczelny może na wniosek danego podmiotu zwolnić go z obowiązku opłacania abonamentu.

§4 Korzystanie z Programu DrDietman

 1. Program DrDietman jest wyspecjalizowanym kalkulatorem korzystającym z Tabel Wartości Odżywczych Portalu. Program DrDietman jest materiałem prasowym w rozumieniu ustawy prawo prasowe umożliwiającym interaktywny dostęp do analiz i informacji przez niego generowanych.
 2. Osoba rejestrująca się w programie DrDietman składa oświadczenie: "Oświadczam, że rejestrując się w Programie DrDietman zawieram z właścicielem Portalu jedzdobrze.pl umowę o korzystanie z Programu DrDietman na warunkach określonych w Regulaminie Portalu, opublikowanym na stronie internetowej jedzdobrze.pl."
 3. Dokładność wykonanego programem DrDietman bilansu diety zależy od prawidłowości ustalenia danych wejściowych, w tym przypadku wartości odżywczej spożytych produktów.
 4. Używanie Programu DrDietman jest dozwolone dla wszystkich osób i całkowicie nieodpłatne, dla osób, które korzystają z niego w celu sprawdzania i poprawiania swojego odżywiania. Używanie Programu DrDietman jest dozwolone i bezpłatne do wszelkich osób prowadzących strony internetowe i wydawców w celu prowadzenia akcji sprawdzania poprawności odżywiania przez internautów i czytelników z zastrzeżeniem, że korzystanie z Programu przez doradcę żywieniowego w celu świadczenia usług poradnictwa żywieniowego dla więcej niż pięciu klientów jest odpłatne.
 5. Jednostki naukowo badawcze, ich pracownicy, studenci i słuchacze studiów doktoranckich, osoby prowadzące analizy rynku oraz oceniające produkty spożywcze, w tym dziennikarze, mogą korzystać nieodpłatnie z Programu DrDietman w celach badawczych, dydaktycznych, w tym uczenia się oraz sporządzania dowolnych analiz.
 6. Właściciel Portalu nie ma bezpośredniego dostępu do jadłospisów użytkowników Programu DrDietman i nie będzie tych danych wyodrębniał i komukolwiek przekazywał, przy czym dopuszczalne jest anonimowe badanie średniego stanu zrównoważenia jadłospisów uczestników akcji sprawdzania poprawności odżywiania.
 7. Konsumenci korzystający z programu mogą zwracać się w imieniu Redakcji Portalu do określonego podmiotu informacji o pełnej wartości odżywczej danego produktu oraz o informacje o jego wartości odżywczej po przetworzeniu produktu (np. po ugotowaniu) w sposób dla niego właściwy. Kopię prośby o dopisanie produktu należy przesłać na redakcja@jedzdobrze.pl

§5 Usługi poradnictwa żywieniowego on-line

 1. Program DrDietman może być wykorzystywany przez doradców żywieniowych w celu świadczenia odpłatnych usług poradnictwa żywieniowego on-line.
 2. Doradcą żywieniowym korzystającym z Programu DrDietman może być lekarz, uprawniony dietetyk lub trener personalny, przy czym zgodnie z obowiązującym prawem od trenera personalnego nie jest wymagane posiadanie formalnie potwierdzonych określonych kwalifikacji, a jedynie odpowiednia wiedza o odżywianiu. Trenerem personalnym prowadzącym usługi doradztwa żywieniowego może być w szczególności trener fitnessu lub innego sportu, a także osoba prowadząca bloga żywieniowego lub opracowująca przepisy kulinarne.
 3. Doradca żywieniowy prowadzi poradnictwo żywieniowe na własną odpowiedzialność. Właściciel Portalu nie odpowiada za działania doradcy i ich skutki. co przez fakt akceptacji niniejszego Regulaminu osoby korzystające z usług poradnictwa żywieniowego przyjmują do wiadomości i wyrażają na to zgodę.
 4. Usługi doradcy żywieniowego obejmują w szczególności opracowanie indywidualnej normy żywieniowej, wskazanie ilości i wielkości spożywanych posiłków, poradnictwo w zakresie ograniczenia spożycia określonych produktów i zwiększenia spożycia innych oraz udzielanie innych porad i wskazówek w zależności od potrzeb.
 5. Doradca żywieniowy może zarejestrować się w programie DrDietman. Z chwilą dokonania przez określonego klienta wstępnego wyboru doradcy, dany doradca żywieniowy oraz klient zainteresowany jego usługami mogą wymieniać ze sobą wiadomości.
 6. Uzgodnienie przez doradcę i kandydata na klienta kwoty, jaką klient będzie bezpośrednio płacił doradcy za każdy pełny miesiąc obowiązywania umowy o usługi doradcze oraz kliknięcie przez doradcę przycisku „Potwierdzam zawarcie umowy” ma skutek zawarcia umowy pomiędzy klientem i doradcą. Umowa ta może być w każdej chwili wypowiedziana z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia lub rozwiązana przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym za zapłatą wynoszącą 500 zł (pięćset złotych), chyba że strony wyraźnie umówią się inaczej, przy czym umowa w tym względzie nie może naruszać obowiązującego prawa.
 7. Portal nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy doradcą i klientem i nie ingeruje w jej treść ani nie rozstrzyga ewentualnych sporów, co nie oznacza, że nie może podejmować się mediacji.
 8. Dany pacjent może korzystać równocześnie z usług dwóch doradców.
 9. Z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usług poradnictwa żywieniowego doradcy uzyskują dostęp do konta pacjenta w programie DrDietman.
 10. Zaleca się, żeby osoba zdrowa korzystająca z usług trenera personalnego korzystała jednocześnie z poradnictwa doradcy będącego lekarzem a osoba chora korzystająca z usług dietetyka lub trenera personalnego korzystała jednocześnie z porad udzielanych przez lekarza.
 11. Doradca może nieodpłatnie korzystać z Programu DrDietman w celu świadczenia usług na rzecz pięciu klientów. Po zwiększeniu liczby klientów o jedną osobę, Doradca ponosi koszt korzystania z programu wynoszący 5 zł miesięcznie za korzystanie z Programu w celu świadczenia usług na rzecz tej osoby.
 12. Uchybienie w terminie płatności wynoszące dwa miesiące powoduje systemowe ograniczenie dostępu doradcy do jego konta i kont jego klientów, o czym systemowo są informowani klienci, co nie wyłącza obowiązku uiszczenia zapłaty za okres, w którym dostęp do kont był ograniczony.
 13. Doradca żywieniowy zarejestrowany w Programie DrDietman może zamieścić w nim swoją wizytówkę, w tym link do określonej strony internetowej. Może też składać w redakcji portalu do nieodpłatnej publikacji, krótkie (do 4 500 znaków ze spacjami) artykuły promujące Doradcę lub jego działalność. Artykuł musi zawierać grafikę lub zdjęcie z prawem publikacji, celem umożliwienia zachowania formy widocznej na stronie mlynarski.pl.

§6 Publikacja opinii i komentarzy

 1. Użytkownik może w ramach prawa do wolności wypowiedzi i ograniczeń wynikających z przepisów prawa i postanowień Regulaminu publikować w Portalu swoje opinie i komentarze dotyczące produktów spożywczych oraz podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku spożywczym, także nieobecnych w Portalu.
 2. Nie dopuszcza się wypowiedzi naruszających prawo oraz dobre obyczaje, przy czym w szczególności nie dopuszcza się publikacji opinii przypisujących danemu produktowi spożywczemu cechy, zarówno pozytywne jak i negatywne, których on w świetle racjonalnej wiedzy o żywieniu nie posiada lub których posiadanie jest wątpliwe.
 3. Komentarze i opinie dodane do Portalu są publikowane bez ich moderowania, przy czym komentarze i opinie dodawane do stron administrowanych przez Użytkownika uprawnionego są publikowane po ich zatwierdzeniu przez administratora.
 4. Redakcja Portalu dokłada wszelkich starań, żeby nie były w nim publikowane komentarze naruszające prawo i Regulamin, chociaż zastrzega, że nie jest w stanie w pełni ich kontrolować. Każdy, kto uzna, że dany komentarz jest niezgodny z Regulaminem Portalu i przez to narusza jego prawa może zwrócić się do Redakcji Portalu o jego usunięcie przesyłając wniosek na adres: redakcja@jedzdobrze.pl.
 5. Przekazanie Redakcji Portalu listu, pisma czy innej dowolnej wypowiedzi, także drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację w części lub całości z ujawnieniem autora, chyba że zastrzeże on swoje dane do wiadomości redakcji.

§7 Noty prawne, postanowienia końcowe

 1. Wszelkie publikacje Portalu oraz strony mlynarski.pl mają znaczenie prawne materiałów prasowych w rozumieniu ustawy Prawo prasowe. Zawartość Portalu, jego treść, kształt i konstrukcja chronione są prawem własności intelektualnej. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych w Portalu zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź odpowiednio na rzecz Użytkowników uprawnionych, Podmiotów publikujących.
 2. Osoby nie będące Użytkownikami uprawnionymi nie mogą bez zgody Właściciela Portalu, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu, kopiować i wykorzystywać w celach komercyjnych informacji opublikowanych w Portalu w tym zamieszczać linków do Portalu na stronach mających znaczenie komercyjne.
 3. Jednostki naukowo badawcze, studenci i słuchacze studiów doktoranckich, osoby prowadzące analizy rynku oraz oceniające produkty spożywcze, w tym dziennikarze, mogą wykorzystywać informacje opublikowane w Portalu podając ich źródło.
 4. Odpowiedzialność za treści publikowane w Portalu, z wyłączeniem odpowiedzialności za treść opisu produktu spożywczego, w tym za treści dostępne po skorzystaniu z linku zamieszczonego w Portalu, ponosi podmiot, który je opublikował lub zatwierdził do publikacji. Właściciel odpowiada tylko i wyłącznie za treści własne zamieszczone na stronie.
 5. Poprzez zarejestrowanie się w Portalu Użytkownik uprawniony zawiera ze spółką Warsaw Apartments Sadyba Wilanów Sp. z o.o. umowę o korzystaniu z Portalu na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Użytkownik uprawniony może w każdej chwili wypowiedzieć umową korzystania z Portalu zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, liczonego na koniec roku kalendarzowego w którym ekspiruje roczny termin wypowiedzenia.
 7. Podmiot zarejestrowany w Portalu oraz Użytkownik zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu i korzystania z Portalu zgodnie z jego wytycznymi, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z Internetu, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Właściciela.
 8. Podmiot uprawniony prowadzący sprzedaż detaliczną produktów spożywczych oznacza każdy punkt sprzedaży nalepką dostarczoną przez Właściciela Portalu, informującą o zamieszczeniu oferty w Portalu oraz utrzymuje w ciągłej sprzedaży, w każdym punkcie sprzedaży detalicznej przynajmniej jedną pozycję wydawniczą Właściciela Portalu, związaną z tematyką Portalu.
 9. Właściciel zastrzega sobie wyłączne prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, modyfikowania lub całkowitego wycofania.
 10. Używanie różnych przeglądarek i indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować zakłócenia i różnice w wyświetlaniu treści. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu, jednakże nie gwarantuje, że Portal będzie działać bez usterek i awarii.
 11. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności Portalu, Użytkownik może zgłaszać je Właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres kontaktowy: fundacja@jedzdobrze.pl.
 12. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu obowiązuje z chwilą jego opublikowania.