Regulamin portalu

REGULAMIN PORTALU

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Strona internetowa Polski Portal Żywnościowy [zwana dalej „Portalem”] jest witryną prowadzoną w celu ułatwienia konsumentom świadomego, zdrowego odżywiania się i przeznaczoną do publikowania informacji o produktach spożywczych oferowanych w Polsce oraz o podmiotach gospodarczych funkcjonujących na polskim rynku żywnościowym.
 2. Portal ma charakter społecznościowy.
 3. Portal jest prowadzony przez Fundację Jedz Dobrze i Warsaw Apartments Sadyba Wilanów Sp. z o.o. Właścicielem zwanym dalej Właścicielem i super-administratorem Portalu jest Warsaw Apartments Sadyba Wilanów Sp. z o.o.

§ 2 Podmioty odpowiedzialne za treść informacji o produktach spożywczych

 1. Podmiotem odpowiedzialnym prawnie za treść informacji o cechach i własnościach określonego produktu spożywczego [zwaną dalej „Podmiotem odpowiedzialnym”], zgodnie z obowiązującymi przepisami jest podmiot, pod którego nazwą lub firmą jest wprowadzany na rynek ten środek spożywczy lub – jeżeli ten podmiot nie prowadzi działalności w Unii Europejskiej – importer tego środka spożywczego na rynek Unii Europejskiej.
 2. Domniemywa się, że z uwagi na publiczny charakter Portalu opublikowana w nim informacja o cechach i własnościach danego produktu spożywczego jest znana podmiotowi odpowiedzialnemu i przyjmuje on za jej treść odpowiedzialność prawną.
 3. Podmiot uprawniony uzyskuje dostęp do edycji informacji o danym produkcie spożywczym po zarejestrowaniu się w Portalu w charakterze użytkownika uprawnionego.

§ 3 Podmioty uprawnione

 1. Każdy podmiot gospodarczy funkcjonujący na polskim rynku żywnościowym może zarejestrować się w Portalu w charakterze użytkownika uprawnionego.
 2. Warunkiem zarejestrowania się w Portalu w charakterze użytkownika uprawnionego jest użycie w trakcie rejestracji adresu poczty elektronicznej z rozszerzeniem zgodnym ze witryną internetową danego podmiotu lub potwierdzenie swojej tożsamości wobec Właściciela Portalu.
 3. Podmiot uprawniony korzysta ze swojej podstrony Portalu na zasadach jej administratora.
 4. Podmiot uprawniony publikujący informacje w Portalu wyraża zgodę na określone niniejszym regulaminem ich wykorzystywanie przez użytkowników uprawnionych w rozumieniu regulaminu.
 5. Poprzez zarejestrowanie się w Portalu użytkownik uprawniony zawiera ze spółką Warsaw Apartments Sadyba Wilanów Sp. z o.o. umowę o korzystaniu z Portalu na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie.

§ 4 Producenci i importerzy produktów spożywczych

 1. Użytkownik uprawniony będący producentem lub importerem produktów spożywczych (w tym także podmiot prowadzący restaurację) może publikować w Portalu swoją ofertę handlową, w tym wprowadzać do Portalu swoje produkty spożywcze i publikować ich opis spełniający wymagania określone w obowiązujących przepisach. Może też zamieszczać w Portalu informacje i reklamy na zasadach wynikających z zasad funkcjonowania portalu oraz zamieszczać na swoich stronach internetowych linki do Portalu w tym podstron Portalu a także może bez ograniczeń wykorzystywać informacje dostępne w Portalu, w tym zwłaszcza podawać je bez zmian lub po przetworzeniu w swoich materiałach promocyjnych i reklamowych.

§ 5 Podmioty prowadzące obrót produktami spożywczymi

 1. Podmiot uprawniony prowadzący działalność związaną z obrotem produktami spożywczymi (sklep, hurtownia, restauracja, itp.) może publikować w Portalu swoją ofertę handlową poprzez zaznaczenie, które z produktów spożywczych wprowadzonych wcześniej do Portalu znajdują się w jego ofercie oraz dopisywać do niej produkty spożywcze, które nie zostały wcześniej wprowadzone do Portalu. Może też zamieszczać w Portalu informacje i reklamy na zasadach wynikających z zasad funkcjonowania Portalu oraz zamieszczać na swoich stronach internetowych linki do Portalu w tym podstron Portalu, a także może bez ograniczeń wykorzystywać informacje dostępne w Portalu, w tym zwłaszcza podawać je bez zmian, lub po przetworzeniu, w swoich materiałach promocyjnych i reklamowych.
 2. Podmiot uprawniony prowadzący działalność związaną z obrotem produktami spożywczymi (sklep, hurtownia, itp.) które wprowadził do Portalu produkt spożywczy, który wcześniej się w nim nie znajdował zwraca się do Podmiotu odpowiedzialnego o uzupełnienie opisu tego produktu spełniającego wymagania wynikające z obowiązujących przepisów.
 3. Podmiot uprawniony prowadzący działalność związaną z obrotem produktami spożywczymi (sklep, hurtownia, itp.) które wprowadził do Portalu produkt spożywczy oraz jego opis zwraca się do Podmiotu odpowiedzialnego o uzupełnienie opisu tego produktu spełniającego wymagania wynikające z obowiązujących przepisów.
 4. Podmiot uprawniony prowadzący sprzedaż detaliczną produktów spożywczych oznacza każdy punkt sprzedaży nalepką dostarczoną przez Właściciela Portalu, informującą o zamieszczeniu oferty w Portalu oraz utrzymuje w ciągłej sprzedaży, w każdym punkcie sprzedaży detalicznej przynajmniej jedną pozycję wydawniczą Właściciela Portalu, związaną z tematyką Portalu.

§ 6 Użytkownicy Portalu

 1. Użytkownikiem Portalu jest każdy, kto wyświetli zawarte w nim informacje.
 2. Użytkownik Portalu korzysta z funkcji oferowanych przez Portal, przy czym korzystanie z niektórych funkcji wymaga zarejestrowania się.
 3. Użytkownik Portalu, będący podmiotem gospodarczym funkcjonującym na rynku spożywczym, który nie zarejestrował się w Portalu, czyli nie będący podmiotem uprawnionym może zamieszczać na swoich stronach internetowych link do Portalu w tym do podstrony Portalu za odpłatnością 1000 zł miesięcznie netto (jeden tysiąc złotych).
 4. Każdy Użytkownik może przesyłać do opublikowania swoją opinię o produkcie spożywczym. Dopuszczalne jest publikowanie opinii, które nie naruszają prawa, dobrych obyczajów i przyjętych zasad kultury i net-etykiety, w tym zwłaszcza nienaruszających dobrego imienia osób trzecich. Nie jest dopuszczalne publikowanie opinii przypisujących konkretnemu produktowi innych cech niż on posiada lub przypisujących mu cechy nieprawdziwe i niezgodne z racjonalną wiedzą o żywności i żywieniu człowieka oraz niezgodnych z celem funkcjonowania Portalu.
 5. Opinia otrzymana od użytkownika Portalu jest publikowana po jej zatwierdzeniu do publikacji przez administratora.

§ 7 Abonament

 1. Korzystanie z Portalu w charakterze użytkownika uprawnionego wymaga comiesięcznego opłacania abonamentu.
 2. Obowiązek opłacania abonamentu powstaje w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym dany podmiot zarejestrował się w Portalu, zgodnie z par. 3 Regulaminu.
 3. Abonament za dany miesiąc jest płatny na rachunek bankowy Właściciela Portalu 31 2130 0004 2001 0191 6881 0006 w terminie do 15 dnia miesiąca, którego dotyczy.
 4. Miesięczny abonament za korzystanie z Portalu w charakterze użytkownika uprawnionego wynosi 50 zł (pięćdziesiąt złotych) i jest powiększany o aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług lub innego podatku, jeśli zostanie wprowadzony.
 5. Producent żywności sprzedający swoje produkty pod różnymi markami płaci abonament odrębnie za każdą markę pod jaką sprzedaje produkty spożywcze.
 6. Podmioty sieciowe zarejestrowane w Portalu płacą odrębnie abonament za każdą jednostkę funkcjonującą w sieci i wskazaną na swojej stronie internetowej lub w materiałach informacyjnych.
 7. Podmiot zarządzający siecią sklepów może wskazać trzy sklepy, zwolnione z obowiązku opłacania abonamentu za okres do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpiła rejestracja. Wskazanie następuje poprzez przesłanie e-maila na adres jedzdobrze@jedzdobrze.pl.
 8. Podmiot zarządzający siecią sklepów może wskazać sklepy ze swojej sieci, które z uwagi na swoje położenie, wielkość lub uwarunkowania rynkowe będą zwolnione z obowiązku opłacania abonamentu. Liczba sklepów zwolnionych z obowiązku abonamentu nie może przekraczać 10% liczby sklepów z danej sieci zarejestrowanych w Portalu, chyba że inna ich ilość zostanie uzgodniona z Właścicielem. Wskazanie następuje poprzez przesłanie e-maila na adres jedzdobrze@jedzdobrze.pl.
 9. Abonament miesięczny w danym roku kalendarzowym wzrasta corocznie o kwotę stanowiącą 10 % (dziesięć procent) abonamentu obowiązującego w roku poprzednim.
 10. Wzrost abonamentu w danym roku kalendarzowym nie dotyczy podmiotów, które w danym roku zadeklarują, że ich obrót ze sprzedaży produktów spożywczych obliczany według zasad stosowanych w rozliczeniach podatkowych jest mniejszy niż jeden milion złotych.

§ 8 Opłata za pomoc w synchronizacji danych pomiędzy systemem używanym przez dany podmiot i Portalem jest ustalana umownie.

§ 9 Wypowiedzenie umowy

 1. Użytkownik uprawniony może w każdej chwili wypowiedzieć umowę korzystania z Portalu z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego w którym ekspiruje roczny termin wypowiedzenia.
 2. Z chwilą ustania umowy z użytkownikiem uprawnionym, będącym producentem produktów spożywczych, wprowadzone do Portalu produkty pozostają w nim, przy czym wyłączona zostanie funkcja prezentacji oferty danego podmiotu i wyszukiwania produktów według nazwy podmiotu.
 3. Z chwilą rozwiązania umowy z użytkownikiem uprawnionym będącym podmiotem związanym z prowadzeniem obrotu produktami spożywczym dane użytkownika będą usuwane z Portalu.

§ 10 Odpowiedzialność prawna

 1. Odpowiedzialność za treści publikowane w Portalu, z wyłączeniem odpowiedzialności za treść opisu produktu spożywczego, w tym za treści dostępne po skorzystaniu z linku zamieszczonego w Portalu, ponosi podmiot publikujący, który je opublikował, edytował jako ostatni lub zatwierdził do publikacji. Właściciel odpowiada tylko i wyłącznie za treści własne zamieszczone na stronie.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu i korzystania z Portalu zgodnie z wytycznymi Regulaminu, obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z Internetu w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw Właściciela.
 3. Podmiot zarejestrowany w Portalu oraz Użytkownik zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu i korzystania z Portalu zgodnie z jego wytycznymi, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z Internetu, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Właściciela.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Właściciel zastrzega sobie wyłączne prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, modyfikowania lub całkowitego wycofania.
 2. Zawartość Portalu, jego treść, kształt i konstrukcja chronione są prawem własności intelektualnej. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych w Portalu zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź Podmiotów publikujących.
 3. Nie można bez zgody Właściciela Portalu lub wniesienia opłaty przewidzianej regulaminem kopiować i wykorzystywać w celach komercyjnych informacji opublikowanych w Portalu.
 4. Jednostki naukowo badawcze, studenci i słuchacze studiów doktoranckich, osoby prowadzące analizy rynku oraz oceniające produkty spożywcze, w tym dziennikarze, mogą wykorzystywać informacje opublikowane w Portalu podając ich źródło.
 5. W Portalu działania Użytkownika są monitorowane i przechowywane. Przetwarzanie informacji odbywa się w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).
 6. Używanie różnych przeglądarek i indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować zakłócenia i różnice w wyświetlaniu treści. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu, jednakże nie gwarantuje, że Portal będzie działać bez usterek i awarii.
 7. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności Portalu, Użytkownik może zgłaszać je Właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres kontaktowy: kontakt@jedzdobrze.pl.
 8. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu obowiązuje z chwilą jej opublikowania.