Regulamin portalu

Każdy ma prawo wiedzieć, co je!

Polski Portal Żywnościowy Jedz dobrze jest platformą medialną polskiego rynku żywnościowego należącą do kategorii środków masowego przekazu. Jego zasadniczym celem jest informowanie opinii publicznej o oferowanych na polskim rynku produktach spożywczych, w kontekście zasad prawidłowego, zdrowego odżywiania.

Portal urzeczywistnia tezę, którą kieruje się Unia Europejska, że znajomość podstawowych zasad żywienia oraz posiadanie odpowiednich informacji żywieniowych na temat środków spożywczych w tym, o ich składzie, wartości odżywczej czy obecności alergenów, jest niezbędna dla podejmowania przez konsumentów świadomych wyborów, stąd jest bardzo ważna dla ich dobra oraz służy zapewnieniu skutecznej konkurencji.

W celu umożliwienia producentom żywności wypełniania powinności w zakresie informowania społeczeństwa o produkowanych wyrobach, Portal udostępnia szablon Tabel Wartości odżywczych, do których każdy producent żywności może wpisywać swoje wyroby. Społeczeństwo może oczekiwać, że każdy producent żywności będzie respektował prawo konsumentów do informacji o żywności i w ramach właściwego rozumienia zasad składających się na pojęcie społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility) wpisze do Tabel Wartości Odżywczych Portalu dane dotyczące wszystkich swoich produktów spożywczych. Informacje podane przez producentów są traktowane jako ogólnodostępne, przy czym zarejestrowani użytkownicy mogą je wykorzystywać także w celach komercyjnych.

Portal udostępnia program DrDietman umożliwiający obliczanie wartości odżywczej produktów złożonych oraz bilansowanie diety złożonej z produktów zamieszczonych w Portalu. Korzystanie z programu jest nieodpłatne. Program jest adresowany do producentów żywności, celem wykorzystywania go do obliczania wartości odżywczej produkowanych wyrobów. Może być wykorzystywany przez instytucje naukowe i uczelnie dla celów wspomagania działalności naukowej i dydaktycznej. Stanowi narzędzie dla dietetyków i lekarzy w tym zwłaszcza diabetologów dla układania jadłospisów o kontroli diety. Jest też przeznaczony dla każdej osoby, która chce profesjonalnie kontrolować swój sposób odżywania się i go korygować.

Dokładność obliczenia przez program DrDietman wartości odżywczej określonego produktu złożonego zależy od dokładności z jaką została podana wartość odżywcza jego składników. Trudne do przecenienia znaczenie dobroczynnego wpływu korzystania z programu DrDietman na zdrowie konsumentów, w tym zwłaszcza pacjentów dotkniętych chorobami dietozależnymi sprawia, że społeczeństwo może oczekiwać, iż producenci produktów jednoskładnikowych wpiszą do Tabel Wartości Odżywczych Portalu ich wartość odżywczą.

§1 Postanowienia ogólne

 1. W Portalu są publikowane informacje o produktach spożywczych oferowanych w Polsce oraz o podmiotach gospodarczych funkcjonujących na polskim rynku żywnościowym a także wywiady, opracowania, doniesienia i opinie zwłaszcza związane z odżywianiem.
 2. Portal ma charakter społecznościowy, co m.in. oznacza, że konsumenci mogą korzystać nieodpłatnie ze wszystkich opublikowanych w nim informacji, oraz wyrażać swoje opinie na zasadach wskazanych w Regulaminie, w tym korzystać nieodpłatnie z Programu DrDietman, natomiast podmioty gospodarcze po zarejestrowaniu się w Portalu udostępniają informacje wszystkim użytkownikom Portalu oraz mogą go współredagować na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 3. Portal jest prowadzony przez Fundację Jedz Dobrze i Warsaw Apartments Sadyba Wilanów Sp. z o.o. Właścicielem [zwanym dalej „Właścicielem” i „super-administratorem Portalu”] jest Warsaw Apartments Sadyba Wilanów Sp. z o.o.

§2 Podmioty odpowiedzialne za treść informacji o produktach spożywczych

 1. Dobór informacji o produktach spożywczych kwalifikujący je do zamieszczenia w Portalu jest dokonywany przez Redakcję Portalu na podstawie sygnałów otrzymywanych od czytelników.
 2. Redaktorzy zamieszczają informację o produktach spożywczych, cytując informacje podane do publicznej wiadomości przez podmioty odpowiedzialne z zachowaniem należytej staranności uwzględniając, że podmiotem odpowiedzialnym prawnie za treść informacji o cechach i własnościach określonego produktu spożywczego [zwanym dalej „Podmiotem odpowiedzialnym”], zgodnie z obowiązującymi przepisami jest podmiot, pod którego nazwą lub firmą jest wprowadzany na rynek ten środek spożywczy lub – jeżeli ten podmiot nie prowadzi działalności w Unii Europejskiej – importer tego środka spożywczego na rynek Unii Europejskiej.
 3. Domniemywa się, że z uwagi na publiczny charakter Portalu opublikowana w nim informacja o cechach i własnościach danego produktu spożywczego jest znana Podmiotowi odpowiedzialnemu i przyjmuje on za jej treść odpowiedzialność prawną. Domniemywa się, że jeśli określony podmiot odpowiedzialny nie występuje o sprostowanie informacji nieścisłej lub nieaktualnej, to ją tym samym potwierdza.
 4. Podmiot odpowiedzialny jest informowany pocztą elektroniczną o wprowadzeniu opisu danego produktu do Portalu. Może skorzystać z prawa autoryzacji informacji, za którą jest odpowiedzialny. Przyjmuje się, że stosowanie do przepisów Art. 14a prawa prasowego informacja o danym produkcie spożywczym ma znaczenie prawne informacji aktualnej i autoryzowanej przez podmiot odpowiedzialny, jeśli w terminie 4 dni od dnia jej opublikowania dany podmiot nie prześle do redakcji Portalu odpowiedniej korekty.
 5. Producent wyrobów spożywczych, który wprowadził do Portalu dane dotyczące określonego wyrobu, zobowiązuje się na bieżąco je aktualizować.

§3 Użytkownik uprawniony

 1. Każdy podmiot gospodarczy funkcjonujący na polskim rynku żywnościowym może zarejestrować się w Portalu w charakterze „Użytkownika uprawnionego”.
 2. Warunkiem zarejestrowania się w Portalu w charakterze użytkownika uprawnionego jest użycie w trakcie rejestracji adresu poczty elektronicznej z rozszerzeniem zgodnym ze witryną internetową danego podmiotu lub potwierdzenie swojej tożsamości wobec Właściciela Portalu.
 3. Podmiot uprawniony korzysta ze swojej podstrony Portalu na zasadach jej administratora i może korzystać z funkcji oferowanych przez Portal. W szczególności może kopiować i wykorzystywać w celach komercyjnych informacje opublikowane w Portalu, zamieszczać linki do Portalu na stronach mających znaczenie komercyjne oraz zamieszczać linki na swojej podstronie.
 4. Podmiot, który został dopisany do Portalu przez Redakcję Portalu może przejąć administrowanie danymi, które go dotyczą, zwracając się do Redakcji o przekazanie hasła dostępowego.
 5. Redakcja Portalu może na zlecenie użytkownika uprawnionego dopisywać produkowane przez niego produkty do bazy Portalu i aktualizować ich dane.
 6. Autor przepisów kulinarnych może zarejestrować się w Portalu i korzystać w wszystkich praw użytkownika uprawnionego bez opłacania abonamentu.
 7. Podmiot uprawniony publikujący informacje w Portalu wyrażą zgodę na ich wykorzystywanie przez innych Użytkowników uprawnionych.

§4 Użytkownicy Portalu

 1. Użytkownikiem Portalu jest każdy, kto wyświetli zawarte w nim informacje.
 2. Użytkownik Portalu korzysta z funkcji oferowanych przez Portal, przy czym korzystanie z niektórych funkcji może wymagać zarejestrowania się.
 3. Przez zarejestrowanie się w Portalu użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Redakcji Portalu poczty elektronicznej.

§5 Korzystanie z programu DrDietman

 1. Używanie Programu DrDietman jest dozwolone dla wszystkich osób i całkowicie nieodpłatne, przy czym w przypadku używania programu w związku z działalnością komercyjną wymagane jest podanie jego nazwy, w tym wskazanie, że obliczeń dokonano tym programem.
 2. Dokładność wykonanego programem DrDietman bilansu diety zależy od prawidłowości ustalenia danych wejściowych, w tym przypadku wartości odżywczej spożytych produktów.
 3. Konsumenci korzystający z programu mogą zwracać się w imieniu Redakcji Portalu do określonego podmiotu informacji o pełnej wartości odżywczej danego produktu oraz o informacje o jego wartości odżywczej po przetworzeniu produktu (np. po ugotowaniu) w sposób dla niego właściwy. Kopię prośby o dopisanie produktu należy przesłać na redakcja@jedzdobrze.pl

§6 Publikacja opinii i komentarzy

 1. Użytkownik może w ramach prawa do wolności wypowiedzi i ograniczeń wynikających z przepisów prawa i postanowień Regulaminu publikować w Portalu swoje opinie i komentarze dotyczące produktów spożywczych oraz podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku spożywczym, także nieobecnych w Portalu.
 2. Nie dopuszcza się wypowiedzi naruszających prawo oraz dobre obyczaje, przy czym w szczególności nie dopuszcza się publikacji opinii przypisujących danemu produktowi spożywczemu cechy, zarówno pozytywne jak i negatywne, których on w światle racjonalnej wiedzy o żywieniu nie posiada lub których posiadanie jest wątpliwe.
 3. Komentarze i opinie dodane do Portalu są publikowane bez ich moderowania, przy czym komentarze i opinie dodawane do stron administrowanych przez Użytkownika uprawnionego są publikowane po ich zatwierdzeniu przez administratora.
 4. Redakcja Portalu dokłada wszelkich starań, żeby nie były w nim publikowane komentarze naruszające prawo i Regulamin, chociaż zastrzega, że nie jest w stanie w pełni ich kontrolować. Każdy, kto uzna, że dany komentarz jest niezgodny z Regulaminem Portalu i przez to narusza jego prawa może zwrócić się do Redakcji Portalu o jego usunięcie przesyłając wniosek na adres fundacja@jedzdobrze.pl.

§7 Abonament

 1. Korzystanie z Portalu w charakterze użytkownika uprawnionego wymaga comiesięcznego opłacania abonamentu.
 2. Obowiązek opłacania abonamentu powstaje w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym dany podmiot zarejestrował się w Portalu albo otrzymał na swój wniosek hasło dostępu do profilu założonego przez Redakcję Portalu.
 3. Abonament za dany miesiąc jest płatny na rachunek bankowy Właściciela Portalu 31 2130 0004 2001 0191 6881 0006 w terminie do 15 dnia miesiąca, którego dotyczy.
 4. Miesięczny abonament sklepu lub restauracji za korzystanie z Portalu w charakterze użytkownika uprawnionego wynosi 50 zł (pięćdziesiąt złotych) i jest powiększany o aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług lub innego podatku, jeśli zostanie wprowadzony.
 5. Miesięczny abonament należny od hipermarketu lub hurtowni jest ustalany umownie.
 6. Miesięczny abonament producenta wyrobów spożywczych należny za publikowanie w Portalu informacji o każdych pięćdziesięciu produktach lub o mniejszej ich liczbie niż 50, wynosi netto 50 zł (pięćdziesiąt złotych).
 7. Producent żywności sprzedający swoje produkty pod różnymi markami płaci abonament odrębnie za każdą markę pod jaką sprzedaje produkty spożywcze.
 8. Podmioty sieciowe zarejestrowane w Portalu płacą odrębnie abonament za każdą jednostkę funkcjonującą w sieci i wskazaną na swojej stronie internetowej lub w materiałach informacyjnych.
 9. Podmiot zarządzający siecią sklepów może wskazać trzy sklepy, zwolnione z obowiązku opłacania abonamentu za okres do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpiła rejestracja. Wskazanie następuje poprzez przesłanie e-maila na adres fundacja@jedzdobrze.pl.
 10. Podmiot zarządzający siecią sklepów może wskazać sklepy ze swojej sieci, które z uwagi na swoje położenie, wielkość lub uwarunkowania rynkowe będą zwolnione z obowiązku opłacania abonamentu. Liczba sklepów zwolnionych z obowiązku abonamentu nie może przekraczać 10% liczby sklepów z danej sieci zarejestrowanych w Portalu, chyba że inna ich ilość zostanie uzgodniona z Właścicielem. Wskazanie następuje poprzez przesłanie e-maila na adres fundacja@jedzdobrze.pl.
 11. Abonament miesięczny w danym roku kalendarzowym postanowieniem Właściciela Portalu może wzrosnąć w danym roku jednak nie więcej niż o kwotę stanowiącą 10 % (dziesięć procent) abonamentu obowiązującego w roku poprzednim.
 12. Redaktor naczelny może na wniosek danego podmiotu zwolnić go z obowiązku opłacania abonamentu.
 13. Opłata za pomoc w synchronizacji danych pomiędzy systemem używanym przez dany podmiot i Portalem jest ustalana umownie.

§8 Noty prawne, postanowienia końcowe

 1. Zawartość Portalu, jego treść, kształt i konstrukcja chronione są prawem własności intelektualnej. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych w Portalu zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź odpowiednio na rzecz Użytkowników uprawnionych, Podmiotów publikujących.
 2. Osoby nie będące Użytkownikami uprawnionymi nie mogą bez zgody Właściciela Portalu kopiować i wykorzystywać w celach komercyjnych informacji opublikowanych w Portalu w tym zamieszczać linków do Portalu na stronach mających znaczenie komercyjne.
 3. Jednostki naukowo badawcze, studenci i słuchacze studiów doktoranckich, osoby prowadzące analizy rynku oraz oceniające produkty spożywcze, w tym dziennikarze, mogą wykorzystywać informacje opublikowane w Portalu podając ich źródło.
 4. Odpowiedzialność za treści publikowane w Portalu, z wyłączeniem odpowiedzialności za treść opisu produktu spożywczego, w tym za treści dostępne po skorzystaniu z linku zamieszczonego w Portalu, ponosi podmiot, który je opublikował lub zatwierdził do publikacji. Właściciel odpowiada tylko i wyłącznie za treści własne zamieszczone na stronie.
 5. Poprzez zarejestrowanie się w Portalu Użytkownik uprawniony zawiera ze spółką Warsaw Apartments Sadyba Wilanów Sp. z o.o. umowę o korzystaniu z Portalu na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Użytkownik uprawniony może w każdej chwili wypowiedzieć umową korzystania z Portalu zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, liczonego na koniec roku kalendarzowego w którym ekspiruje roczny termin wypowiedzenia.
 7. Podmiot zarejestrowany w Portalu oraz Użytkownik zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu i korzystania z Portalu zgodnie z jego wytycznymi, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z Internetu, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Właściciela.
 8. Podmiot uprawniony prowadzący sprzedaż detaliczną produktów spożywczych oznacza każdy punkt sprzedaży nalepką dostarczoną przez Właściciela Portalu, informującą o zamieszczeniu oferty w Portalu oraz utrzymuje w ciągłej sprzedaży, w każdym punkcie sprzedaży detalicznej przynajmniej jedną pozycję wydawniczą Właściciela Portalu, związaną z tematyką Portalu.
 9. Właściciel zastrzega sobie wyłączne prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, modyfikowania lub całkowitego wycofania.
 10. Używanie różnych przeglądarek i indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować zakłócenia i różnice w wyświetlaniu treści.Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu, jednakże nie gwarantuje, że Portal będzie działać bez usterek i awarii.
 11. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności Portalu, Użytkownik może zgłaszać je Właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres kontaktowy: fundacja@jedzdobrze.pl.
 12. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu obowiązuje z chwilą jego opublikowania.